Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E/2020/000109

Nyilvántartási szám:

B/2020/000467

EFOP-3.1.10-17-2017-00026- Lépj egy fokkal feljebb Mezőcsáton

Alapadatok:

Kedvezményezett neve: Miskolci Szakképzési Centrum

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.10-17-2017-00026

Projekt címe: Lépj egy fokkal feljebb Mezőcsáton

Szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

A projekt bemutatása:

A projekt alapvető célja a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez.

A projekt keretében végzett tevékenységekkel megvalósul a tanulók egyéni fejlesztése:

- alapkészség fejlesztése, egyéni szükségleteknek megfelelően képességfejlesztés,

- lemorzsolódás megakadályozása, felzárkóztatás, a középiskola sikeres befejezésének támogatása,

-  tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében,

- életpálya-építés, tanulási motivációk erősítése,

- felsőfokú oktatásba vezető út megerősítése (továbbtanulási szándék megerősítése, pályaválasztás támogatása, érettségi vizsgára, felvételi vizsgára történő felkészülés támogatása, nyelvvizsga megszerzésének támogatása).

A pályázatban 25 hátrányos helyzetű diák vesz részt mentor tanáraikkal, akik az intézmény pedagógusai közül kerültek kiválasztásra és az a feladatuk, hogy a projektben résztvevő diákokat bevonják a tanuláson kívüli tevekénységekbe.

Felmérésre kerül  a diákok matematikai, szövegértési, szövegalkotási, idegen nyelvi és személyes és társas kompetenciája. A fejlesztések kiscsoportos (2-10 fő között) szaktanári fejlesztés keretében történnek hetente (magyar és matematika, és személyes és szociális kompetencia). A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás esetében az angol vagy német nyelvet tanulnak a gyerekek.

A családi kapcsolatok megerősítése érdekében minden mentorált diák családjához ellátogat a kijelölt mentor.

Meghívunk több intézményen kívüli szereplőt, valamint iskolánk volt tanulóit, akik nehéz helyzetből felküzdött személyek, így példaképként szolgálhatnak, mert jelentős sikereket értek el a szakmájukban.

Ellátogatunk a Miskolci és Debreceni Egyetem nyílt napjaira, továbbá ellátogatunk a Miskolcon rendszeresen megrendezésre kerülő pályaválasztási kiállításra.

Közösség - és kapcsolatépítés, valamint tanulási motiváció erősítése céljából, a tanulói közösség építését segítő tevékenység keretein belül a projektbe bevont diákok balatoni kiránduláson vesznek részt.
 

Hatályos támogatási szerződés