Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E/2020/000109

Nyilvántartási szám:

B/2020/000467

Akadálymentes nézet

EFOP-3.1.10-17-2017-00032 - Felzárkózást, továbbtanulást támogató program a Szentpáliban

Alapadatok:

Kedvezményezett neve: Miskolci Szakképzési Centrum

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.10-17-2017-00032

Projekt címe: Felzárkózást, továbbtanulást támogató program a Szentpáliban

Szerződött támogatás összege: 29 696 994 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt befejezési dátuma: 2020.11.29.

A projekt bemutatása:

A projekt alapvető célja a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez.

A projekt keretében végzett tevékenységekkel megvalósul a tanulók egyéni fejlesztése:

- alapkészség fejlesztése, egyéni szükségleteknek megfelelően képességfejlesztés,

- lemorzsolódás megakadályozása, felzárkóztatás, a középiskola sikeres befejezésének támogatása,

-  tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében,

- életpálya-építés, tanulási motivációk erősítése,

- felsőfokú oktatásba vezető út megerősítése (továbbtanulási szándék megerősítése, pályaválasztás támogatása, érettségi vizsgára, felvételi vizsgára történő felkészülés támogatása, nyelvvizsga megszerzésének támogatása).

A pályázatban 25 hátrányos helyzetű diák vesz részt 5 tanár mentorálásával, akik az intézmény pedagógusai közül kerültek kiválasztásra és az a feladatuk, hogy a projektben résztvevő diákokat bevonják a tanuláson kívüli tevekénységekbe.

Felmérésre kerül  a diákok matematikai, szövegértési, szövegalkotási, idegen nyelvi és személyes és társas kompetenciája. A fejlesztések kiscsoportos (2-10 fő között) szaktanári fejlesztés keretében történnek hetente (magyar és matematika, és személyes és szociális kompetencia). A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás esetében az angol vagy német nyelvet tanulnak a gyerekek.

A családi kapcsolatok megerősítése érdekében minden mentorált diák családjához ellátogat a kijelölt mentor, továbbá a szülők részére egy tankonyha programot szervezünk, mellyel új módszert és alkalmat kívánunk megvalósítani közös főzés által. 

Meghívunk több intézményen kívüli szereplőt, valamint iskolánk volt tanulóit, akik nehéz helyzetből felküzdött személyek, így példaképként szolgálhatnak, mert jelentős sikereket értek el a szakmájukban.

Ellátogatunk a Miskolci Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola nyílt napjára, továbbá ellátogatunk a Miskolcon rendszeresen megrendezésre kerülő pályaválasztási kiállításra.

Közösség - és kapcsolatépítés, valamint tanulási motiváció erősítése céljából, a tanulói közösség építését segítő tevékenység keretein belül a projektbe bevont diákok balatoni és nyíregyházi kiránduláson vesznek részt.
 

Hatályos támogatási szerződés